space
hmerologio
plhrwmes
dot  
space
Διαδρομή: ΟΠΕΚΕΠΕ arrow Ανακοινώσεις arrow Περιγραφή
 
Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία στις 7/4/2011
6/8/2011
 
Απάντηση
Ο ανάδοχος του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων», προϋπολογισμού 1.146.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), δεν καλείτε απλά να αναπτύξει μια Διαδικτυακή Πύλη, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη ασφάλειας και ολοκλήρωσης όλων των συστημάτων που θα αναπτυχθούν στα λοιπά υποέργα της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο ‘Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη του υποέργου, οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:

Α. Παροχή ψηφιακών διαδραστικών εξατομικευμένων και συναλλακτικών υπηρεσιών που κάνουν χρήση προηγμένων Τηλεπισκοπικών/Φωτογραμμετρικών μηχανισμών.

Β. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, των βάσεων δεδομένων, των διεπαφών και των υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν.

Γ. Ολοκλήρωση όλων των συστημάτων της εγκριθείσας πράξης με την ευθύνη του συντονισμού όλων των αναδόχων όλων των υποέργων. Η ολοκλήρωση αφορά τον έλεγχο όλων των διεπαφών που θα αναπτυχθούν στο σύνολο της πράξης και την ευθύνη της επιτυχούς λειτουργίας όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που θα υλοποιηθούν από όλους τους αναδόχους. Τα συστήματα που θα ολοκληρωθούν αφορούν τόσα τα ήδη υπάρχοντα συστήματα σε λειτουργία, όσο και τα υπό ανάπτυξη από τους λοιπούς αναδόχους των υπολοίπων υποέργων. Τα υπό ανάπτυξη συστήματα είναι το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, το Ευφυές Σύστημα Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI), το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.), το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α., το σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου.

Δ. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του εξοπλισμού που θα προμηθευτεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια του Υποέργου 9 της εγκριθείσας πράξης, καθώς και το συντονισμό όλων των αναδόχων των υπόλοιπων υποέργων για την αποτύπωση και ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεών τους. Δεδομένου ότι οι άνω εργασίες αφορούν το σύνολο της εγκεκριμένης πράξης, προσδιορίστηκε ως χρόνος υλοποίησης του υποέργου οι 34 μήνες (με ένα έτος δωρεάν υποστήριξη-συντήρηση) με κόστος που κρίθηκε από την αρμόδια για τον έλεγχο Ειδική Υπηρεσία εύλογο σε σχέση με το εύρος των αντικειμένων και την διάρκεια του υποέργου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το παρόν υποέργο ουσιαστικά διασφαλίζει το συνολικό εγχείρημα της ψηφιακής στροφής του ΥπΑΑΤ προνοώντας το τελικό παραδοτέο της πράξης «eΥπΑΑΤ» να είναι εν τέλει ένα ομογενές σύστημα με ένα μοναδικό ασφαλές σημείο πρόσβασης για τον πολίτη-αγρότη. Ουσιαστικά θεραπεύεται, μια πάγια αδυναμία μεγάλων έργων του δημόσιου τομέα που είναι ακριβώς η έλλειψη ολοκλήρωσης των διαφορετικών υποσυστημάτων που παραδίδονται από διαφορετικούς αναδόχους.Περιεχόμενο του δημοσιεύματος της εφημερίδας Ελευθεροτυπία

Ερωτήματα για το portal των αγροτών Ερωτήματα εγείρει το προβλεπόμενο κόστος της προκήρυξης διαγωνισμού για την ψηφιακή σύγκλιση απ' την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σε περιόδους κρίσης. Την ίδια στιγμή απολυμένοι της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. θεωρούν ότι διώχθηκαν για να αναλάβουν το έργο έναντι αδράς αμοιβής ιδιώτες.

Ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ, καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων», προϋπολογισμού 1.146.750 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), διενεργείται την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.

Η ψηφιακή σύγκλιση θεωρείται, σύμφωνα με τις δηλώσεις Κ. Σκανδαλίδη, κομβικής σημασίας ώστε να γυρίσει σελίδα ο αγροτικός κόσμος. Επίκειται να λειτουργήσει ως μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα μπουν βάσεις δεδομένων: χωράφια, δεδομένα εδαφών, καλλιέργειες, ιχνηλασιμότητα προϊόντων, δορυφορική παρακολούθηση, ινστιτούτα κ.ά. Πράγματι, η διαδικτυακή πύλη του ΥΠΑΑΤ σήμερα έχει τα χάλια της. Ενώ πληροφορεί για κάθε υπηρεσία/φορέα του υπουργείου, αντί να βοηθά τον αγρότη τον μπερδεύει περισσότερο, έχει άγνοια για πολλά προϊόντα, η σύνδεσή της με φορείς της αγοράς είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη, ενίοτε είναι εξαιρετικά ακαταλαβίστικη, τα στατιστικά στοιχεία είναι ανεπίκαιρα κι απέχει χιλιόμετρα απ' τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΥΠΑΑΤ φέρεται ότι υπέβαλε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ πρόταση με τίτλο: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες» (eΥΠΑΑΤ) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 9 υποέργα με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό περίπου 12.700.000 ευρώ . Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι φορέας λειτουργίας 2 υποέργων, το ΥΠΑΑΤ 7 υποέργων και ο ΕΛΓΑ ενός υποέργου. Ως εδώ καλά. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υποβολή προσφορών από τους αναδόχους και η επιτροπή που θα κρίνει τις προσφορές βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΑΑΤ.

* Πώς όμως προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός με κόστος 932.000 ευρώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ξεχωριστά ο οργανισμός την τελευταία χρονιά έχει αναβαθμίσει τις διαδικτυακές υπηρεσίες του προς τους αγρότες;
* Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλο το κόστος κατασκευής της πλατφόρμας, ενώ θα μπορούσε ενδεχομένως ν' αναβαθμιστεί η υπάρχουσα ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ κι ο ΕΛΓΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη δικά τους ξεχωριστά portals;
* Οι διαδικασίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν εντόπισαν ζητήματα κόστους;

Το σωματείο εργαζομένων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., που τέθηκε υπό εκκαθάριση, καταγγέλλει ότι τα δύο πιο βασικά έργα που είχε αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία προκηρύχθηκαν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ κι ενώ εκείνοι μένουν απλήρωτοι και απολύθηκαν 258 άτομα (σ.σ. θεωρούνταν ρουσφετολογικές προσλήψεις), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για ν' αναλάβουν ιδιώτες.

Συγκεκριμένα μιλούν για τα έργα:
«Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας», αξίας 2.125.000 ευρώ και «Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου», αξίας 437.000 ευρώ .

Της ΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 
 
space
 
 
space
dot
   
Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου