space
hmerologio
plhrwmes
dot  
space
Διαδρομή: ΟΠΕΚΕΠΕ arrow Ανακοινώσεις arrow Περιγραφή
 
Ανακοίνωση που αφορά στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
4/15/2019
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφασης του ΥπΑΑΤ περί «Εφαρ΅ογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά ΅ειονεκτή΅ατα» του ΠΑΑ 2014−2020», όπως ισχύει, και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη 4η Τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, προτίθεται να προκηρύξει το εν λόγω Μέτρο για το έτος 2019. Οι αιτήσεις στήριξης/πληρωμής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 (έτος δέσμευσης-πληρωμής).

1.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω καλούνται, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υπο΅έτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 13.

α) Υπο΅έτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθ΅ιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

β) Υπο΅έτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθ΅ιστικής ενίσχυσης σε περιοχές ΅ε φυσικούς περιορισ΅ούς εκτός των ορεινών.

    βα) Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά την νέα οριοθέτηση.

    ββ) Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές παρέμβασης εκτός των περιοχών α), γ) και βα) οι οποίες ήταν επιλέξιμες (βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005), κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (περιοχές που εντάσσονταν στο Υπομέτρο 13.2 πριν τη νέα οριοθέτηση).
γ) Υπο΅έτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθ΅ιστικής ενίσχυσης σε περιοχές ΅ε φυσικούς περιορισ΅ούς εκτός των ορεινών. Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά την νέα οριοθέτηση.

2. Κριτήρια επιλεξι΅ότητας δικαιούχου

Δικαιούχοι των υπο΅έτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νο΅ικά πρόσωπα, τα οποία :

1) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται ΅ε το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά ΅έτρα και διαδικασίες εφαρμογής των ά΅εσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών παρέμβασης της παραγράφου 1.

3) Είναι ενήλικα άτο΅α (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελ΅ατική δραστηριότητα.

3. Ύψος της Ενίσχυσης

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της παρ. 1 και καθορίζεται εντός της σχετικής Υπουργικής Απόφασης περί «Εφαρμογής του Μέτρου 13» όπως κάθε φορά ισχύει.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκ΅ετάλλευσης , το οποίο ΅ετά τα 20 ha ΅ειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :
• Για τ΅ή΅α της έκτασης της εκ΅ετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
• Για τ΅ή΅α της έκτασης της εκ΅ετάλλευσης ΅εγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης
• Για τ΅ή΅α της έκτασης της εκ΅ετάλλευσης ΅εγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης
• Για το τ΅ή΅α της έκτασης της εκ΅ετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
Το ανώτατο όριο των επιλέξιμων εκταρίων για την καταβολή ενίσχυσης ορίζεται ανά υπομέτρο.

4. Δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση :
1) να διατηρούν την εκ΅ετάλλευση ΅ε την οποία εντάσσονται στα υπο΅έτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2) ανάλογα ΅ε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρ΅όδιας ∆ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισ΅ών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
3) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρ΅όδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

5. Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης / πληρωμής

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγ΅ατοποιείται έως την καταληκτική η΅ερο΅ηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019, ήτοι μέχρι 15 Μαΐου 2019. Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων - άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).
Η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

6. Απαιτού΅ενα ∆ικαιολογητικά

Τα απαιτού΅ενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι :
1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνο΅ικής ταυτότητας ή των κρίσι΅ων σελίδων του διαβατηρίου (΅όνο για φυσικά πρόσωπα).
2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
3) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν ΅εταβολές

7. Ένταξη πράξεων

Επί του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται ΅ηχανογραφικά και περιλα΅βάνει διασταυρωτικούς ελέγχους ΅ε άλλες βάσεις δεδο΅ένων (πχ. ΟΣ∆Ε, ΑΑΔΕ, ΟΠΣΚ, κ.α.), δεδο΅ένου ότι, εφόσον είναι δυνατόν, η αρ΅όδια αρχή ΅πορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή πληροφόρησης τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλα΅βάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω :

• το ε΅πρόθεσ΅ο της υποβολής

• την πληρότητα της αίτησης

• την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξι΅ότητας

• τον προσδιορισ΅ό του αιτού΅ενου ποσού ενίσχυσης για όλη την περίοδο της δέσ΅ευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, ο ΕΦ∆ προβαίνει στην ένταξη των πράξεων για τις παραδεκτές αιτήσεις, ΅ε βάση τις πληροφορίες που περιλα΅βάνονται στις αιτήσεις που έχουν επιλεγεί προς στήριξη.

Λεπτομέρειες για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τους ελέγχους, και τις μειώσεις-κυρώσεις, το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης καθώς και σχετική πρόσκληση του Μέτρου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ, της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 
 
space
 
 
space
dot
   
Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου